Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2007

TRƯỚC THỀM NĂM MỚI...

Khuya lăm rôi, đinh đi ngu, lên mang đê lai tin nhăn cho C thi đoc đuoc blog cua N - 1 nguoi ban đang hoc bên Nga, bông thây long mình tràn ngâp săc xuân va suc xuân...
Minh đa lăng nghe đuoc buoc chân mùa Xuân trong con gio Đông lanh cu rít lên, âm âm xô vao cua. Tu trên tâng 3, minh đa thây đuoc vô van ngon đen đăng trăng 1 vung biên - đèn câu tôm cua lang chai minh đã chuyên đên sinh sông cách đây 2năm ruoi. Mua tôm đa đên tu luc nao nhi ? Minh yêu biên, yêu nhung ngon đen ây lăm ma - nhung ngon đen lam cho biên cua minh đep lông lây, đep đên nao long , vây ma năm nay mua vê luc nao minh cung không biêt nua... Chao ôi minh đây u ? Minh vô tâm nhu thê kia u ?
N đa tông kêt năm 2007 cua N 1 cach hai huoc , đây lac quan. Nhin lai, minh chi thây năm 2007 cua minh bôi thu nôi buôn, su uy mi. Minh tiêc la đa chăng đe ra nhung chi tiêu cu thê nhu N đê bây gio co cai ma tông kêt. Tam dua vao nhung tiêu chi cua N xem:
- Trong luong, chiêu cao : minh nhu con meo hen, cua hang ban sua đa béo lên thay minh - bao nhiêu tiên lam ra minh nuôi cua hang hêt rôi.
- Ngu nuong : chi tiêu nay minh không cân giam vi minh không co thoi gian ngu nuong - công viêc cua minh không cho phep muôn tich tac nao - tru luc đuong lut mùa mua, cai Air blade cua minh ăn va giua đuong thi đanh chiu...
- Năm vua rôi minh ham choi. Co le ca ngay đi lam căng thăng, mêt nhoai đa thui chôt moi khat vong cua minh - không muôn hoc thêm gi, ranh la chi muôn la ca voi ban be. Thây cô goi điên căn nhăn suôt vi đi tim tai liêu ôn Cao hoc cho minh rôi, goi minh đên lây ma minh cu lo đep. Hu quá!
- 2007 là năm minh kha đang khen trong công viêc. Minh đa vung vang hon trong chuyên môn, khăng đinh đuoc minh truoc tâp thê . Bên canh đo minh con hoan thanh xuât săc nhung cong viêc đoàn thê nhu dân chuong trinh lê 5 năm thanh lâp truong - đon băng công nhân truong chuân QG va môt sô chuong trinh mang chuông đi đánh xu nguoi, " tiêp thi" cho cai tên HG truoc cac truong ban, truoc so GD và so LĐ...
- Hoc sinh luôn yêu quý minh, danh cho minh nhung tinh cam đăc biêt, nhung mon qua tinh thân ngoai suc tuong tuong: tô chuc sinh nhât som cho minh ( minh đa co 1 cai banh kem " phân " HS 8B ve lên bang, 2 cai banh kem thât o 2 lop 6), 20/11 chung đa khiên minh khoc thut thit trong phong Hôi đông boi nhung tâm thiep day đăc chu, tô chuc chuc mung minh nhân dip Giang sinh ( chiên loi phâm la mây tâm hinh minh đa scan lên blog ) ... Lu hoc tro vua đang yêu, vua lam bao nhiêu điêu đang giân...
- Nhung năm 2007 cung la năm đanh dâu su suy giam long nhiêt tinh cua minh trong công viêc, la năm minh kim chê kém truoc nhung sai pham cua hoc tro. ( Đây la điêu cân phai kiêm điêm ban thân 1 cach nghiêm khăc nhât ).
- 2007 con la năm đanh dâu su thât bai cua kê hoach 5 năm lân thu nhât - vân cô đon. Se cô găng dut điêm trong kê hoach 5 năm lân thu 2 ( nêu lân thu 2 vân thât bai thi lân thu 3 ).
- Năm qua la năm long minh luôn ngâp tran giông tô, cai gia phai tra cho su nhay cam cua minh la qua đăt. Bô Huong - bao vê truong , cu doi theo đê dăn do : " Con phai " nhat " bot đi, giam tôi đa su nhay cam cua các giac quan". Cha cha, nan giai - đây la điêu kho khăc phuc nhât trong kê hoach 2008. Minh se phai bao vê " ban săc" cua minh 1 cach khôn ngoan hon.
Chua đây đu, ban tông kêt con so sai nhung thiêu gi se bô sung sau. Gio phai đi ngu, mai coi thi thi không thê gât gu đuoc, HS lai cu tuong cô ung hô viêc quay bai, trao đôi thi tiêu.
Vinh biêt 2007!
A! Đê co ban tông kêt nay, minh phai huong đên 2 đât nuoc xa xôi:
- Cam on N! Su lac quan cua N đa gop phân lam nên su thanh công cho ban tông kêt cua T. Gui đên nuoc Nga huyên thoai muôn van yêu mên! Chao thân ai và quyêt thăng! " Hen ngay tro vê tron ven bao uoc mo! "
- Cam on C vi câu chuyên 2 năm thuo " han vi " đa phai đi don văn phong, chui rua nhà vê sinh môi buôi tôi o đât nuoc Kănguru đe thuc hiên uoc mo, hoai bao. Cam on su uyên thâm, sâu săc, cam on ca su vô tinh ... Hen ngay ca khuc khai hoan...
Tam biêt đêm! Tam biêt song gio !